DOSKONALENIE ZAWODOWE
PRZEPROWADZONE W LATACH 2001-2020

Kursy i seminaria we współpracy                 z ośrodkami pedagogicznymi za granicą:
1. „Edukacja europejska” Międzynarodowe seminarium z udziałem przedstawicieli z Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii (2004) 
2. Przygotowanie do jednostek A1, A2, B1, B2 DELF-u we współpracy z CAVILAM w Vichy we Francji (2005)
3. Kurs dla egzaminatorów dyplomu DELF/DALF z języka francuskiego we współpracy z CIEP w Sèvres we Francji (2006) 

Kursy dla nauczycieli z całej Europy, umieszczone w europejskim katalogu Grundtvig:
1. „Découvrir l’unité dans la diversité – les racines culturelles de l’Europe”  (2007 i 2008); nr z katalogu europejskiego PL-2007-052-002
W roku 2007, w stażu uczestniczyli nauczyciele z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii i Polski, a w roku roku 2008, uczestnikami byli nauczyciele z Belgii, Holandii, Grecji, Francji, Portugalii, Szwecji, Turcji i Polski.
2. "Eduquer à la Paix dans la diversité culturelle et religieuse: pari, défi ou espérance pour avenir?" (2011-2012)
nr z katalogu Grundtviga PL-2011-099-003
W pierwszej sesji kursu w 2011 roku, uczestnikami byli nauczyciele z Belgi, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Polski.
W drugiej sesji kursu w maju 2012 roku uczestniczyli nauczyciele z Rumunii, Ukrainy, Włoch i Polski.

Warsztaty dla uczestników z całej Europy finansowane przez Program GRUDTVIG - numer z katalogu europejskiego 2009-1-PL-1-GRU-13-05084
„Czy Pokój jest możliwy na Ziemi?” (2010)
W warsztatach wzięło udział 19  przedstawicieli z 8 krajów: Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Portugalii, Rumunii, Szwecji.

Warsztaty dla polskich nauczycieli dotyczące wychowania do Pokoju "Formation et éducation à la non-violence et à la Paix dans nos écoles aujourd’hui” (wrzesień 2011)

Zajęcia w języku francuskim poprowadziła Pani Nabia Louanci z Francji, doświadczony animator doskonalenia zawodowego nauczycieli we Francji oraz inicjatorka wielu projektów europejskich na rzecz wychowania bez przemocy i wychowania do Pokoju. To szkolenie było również dla nas okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.


Kursy dla nauczycieli języków obcych:
1. Przygotowanie do realizacji autorskich programów języka francuskiego
2. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i do certyfikatu z języka obcego
3. Wczesnoszkolne nauczanie języka francuskiego
4. Pedagogika zabawy
5. Kurs dla egzaminatorów na certyfikat TELC
6. Pedagogiczne i dydaktyczne konteksty nauczania dwujęzycznego
7. Aby poprowadzić ucznia do rozwoju jego kreatywności i postaw społecznych w nauczaniu języków obcych (teoria i zajęcia praktyczne)
8. Praca z uczniem metodą projektu
9.Uczenie się wspierane nauczycielem – modus operandi na przykładzie języka francuskiego  (warsztaty w języku francuskim)
10. Comment puiser dans le répertoire langagier de l’apprenant? Vers la didactique du plurilinguisme.
11. Założenia glottodydaktyki mediacyjnej jako wsparcie uczenia się w klasie językowej.
12. L`approche neurolinguistique en classe de langue: comment provoquer la parole des apprenants?


Kursy dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i dyrektorów:

  1. Przygotowanie dokumentacji na awans zawodowy nauczycieli
  2. Pedagogika zabawy
  3. Planowanie wynikowe
  4. Jak przygotować ucznia do egzaminu zewnętrznego szkoły podstawowej
  5. Program rozwoju szkoły
  6. Kształtowanie postaw i umiejętności wychowawczych
  7. Mierzenie jakości pracy szkoły
  8. Analiza wyników egzaminu maturalnego
  9. Praca metodą projektu w gimnazjum
10. Program pracy wychowawczej w nauczaniu gimnazjalnym i licealnym, czyli jak     przygotować rozkład tematyczny godzin wychowawczych?
11. Praca z dzieckiem trudnym (konfliktowym). Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów.
12. Motywacja a metody nauczania w świetle neurodydaktyki.
13. Motywacja a wychowanie.
14. Motywacja a nauczanie i wychowanie - przykłady dobrej praktyki.
15. Jak wykorzystać najnowsze badania nad neuronami lustrzanymi po to, aby nauka w szkole była efektywna?
16. Porozumienie bez przemocy.
17. Jak władać swoim głosem - kurs pracy głosem i autoprezentacji. 
18Media cyfrowe – czy pomagają w twórczym rozwoju dziecka, czy pozbawiają go rozumu?
19. Czy uczenie się może być skuteczne? - praktyczne wskazówki na podstawie poradnika profesorów Harvardu (cykl warsztatów).
20. Media społecznościowe w służbie dydaktyce - wprowadzenie.
21. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.
22. Wychowanie do wartości i patriotyzmu na podstawie działań Muzeum Powstania Warszawskiego.
23. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i edukacyjny nastolatków. Cyberzaburzenia – cyberuzaleznienia.

Kursy przygotowujące do matury 2015
1. Przygotowanie ucznia do matury 2015 z języka polskiego: charakterystyka egzaminu oraz metody pracy z uczniem.
2. Historia sztuki dla polonistów.
3.
Jak praktycznie przygotować do matury 2015 z języka francuskiego: charakterystyka egzaminu oraz metody pracy z uczniem (warsztaty w języku francuskim).

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
1. O motywacji, czyli jak nauczać i jak uczeń ma się uczyć, aby nauka była pasją?
2. Umiejętności dydaktyczne jako czynnik profilaktyczny.
3. Jak skutecznie motywować ucznia do nauki?
4. Praca z uczniem trudnym. Jej uwarunkowania w społeczności szkoły.
5. Stres - jak sobie z nim radzić?
6. Jeszcze tylko 5 minut i wyłączam, czyli o zagrożeniach w sieci.
7. Jak rozpoznać ucznia pod wpływem substancji psychoaktywnej.
8. Pomiar dydaktyczny. Zasady tworzenia testów szkolnych.
9. Cyberprzemoc wśród młodzieży (stalking, uzależnienia od internetu) - szkolenie dla nauczycieli oraz dla rodziców.