Kalendarium doskonalenia 2020/21

SZKOLENIA 2020/21

Zgodnie z założeniami naszej misji, proponowane warsztaty będą miały charakter spotkań na żywo, respektując normy sanitarne, tak, aby budować płaszczyznę wymiany doświadczeń w dobrej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych
i wychowawczych, z jakimi spotykamy się jako nauczyciele i wychowawcy.
Serdecznie zapraszamy!

Pierwszy semestr 2020/21

WARSZTATY dla Romanistów: 
"MEDIACJE W NAUCZANIU JĘZYKA"  szkolenie w języku francuskim

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 26 września 2020 roku (sobota) godz. 10 – 13.30 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 80 zł 
ZAPISY 
do 15 września 2020 na adres: 
centrum274@gmail.com

CEL:   

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z opisem językowych działań mediacyjnych zaproponowanych    w uzupełniającej wersji ESOKJ (2018) oraz ich miejscem w polskiej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języków obcych nowożytnych. Treści teoretyczne będą zilustrowane przykładami zadań,    w tym również zadań z informatorów o egzaminie ósmoklasisty i maturalnym, tak aby uczestniczący romaniści mogli przygotowywać uczniów zarówno do egzaminu z języka francuskiego na koniec szkoły podstawowej, jak i do egzaminu maturalnego. 

Zajęcia prowadzi: dr hab. Radosław Kucharczyk UW, Instytut Romanistyki



WARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:
"Wychowanie do wartości                                                                     - czyli jak kształtować charakter młodego człowieka"


OPIS WARSZTATÓW:
KIEDY? 12 października 2020 (poniedziałek) godz. 16.30 -19.00
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT: 40 zł
ZAPISY do 1 października 2020 na adres: centrum274@gmail.com

Chcemy i oczekujemy, aby młodzi ludzie w swoim postępowaniu kierowali się ogólnie uznawanymi wartościami i normami etycznymi. A to oznacza, że trzeba ich tego nauczyć. Współpracując               z rodzicami, szkoła może odegrać ważną rolę w  towarzyszeniu uczniom w rozumieniu, przyswajaniu      i działaniu w oparciu o konkretne wartości etyczne, takie jak: szacunek, odpowiedzialność, szczerość, uczciwość, przyjaźń, pracowitość, wewnętrzna dyscyplina, czy odwaga. Wychowanie do wartości jest kształtowaniem charakteru.

Kształtowanie charakteru przekracza różnice religijne. Zasady nauczane w edukacji opartej                o  kształtowanie charakteru są spójne z tym, czego naucza się w większości religii na całym świecie. Kształtowanie charakteru przekracza również różnice kulturowe. Prawdą jest, że wśród kultur jest wiele różnic, jednakże wszystkie nauczają tego samego, jeśli chodzi o podstawowe założenia kształtowania charakteru.

CELEM warsztatów jest: 
- uświadomienie, że destruktywne (ryzykowne) zachowania młodych ludzi, takie jak: przemoc, agresja słowna i fizyczna, zażywanie narkotyków oraz innych używek, oszustwa, kradzieże mają wspólną przyczynę: brak wychowania do wartości i życie niezgodnie z uznawanymi wartościami
- zapoznanie z konkretnymi wartościami oraz przykładami w jaki sposób wprowadzać dzieci i młodzież   w świat wartości
- uświadomienie, że wprowadzanie w świat wartości nie odbywa się w sposób automatyczny; zatem zademonstrowanie celowych działań, polegających na stawianiu młodym oczekiwań, dotyczących postępowania według określonych wartości (zasady klasowe, świadectwa różnych osób, sztuka mówienia "nie");
- uznanie, że świadomy wybór wartości i postępowanie zgodne z nimi - nazywa się kształtowaniem charakteru.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców



WARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:
"Zdalne nauczanie: sukces czy porażka w świetle pedagogiki personalistycznej i neurodydaktyki?"

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 26 października 2020 roku (poniedziałek) godz. 16.30 -19.00 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 30 zł 
ZAPISY 
do
1 października 2020 na adres: centrum274@gmail.com

CELEM warsztatów jest:   
- poznanie, co mówi pedagogika personalistyczna i neurodydaktyka o zdalnym nauczaniu
- refleksja nad zdalnym nauczaniem od strony ucznia i nauczyciela: zalety, sukcesy, trudności, porażki... dzielenie się doświadczeniem
- wypracowanie zasad pomocnych zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia, aby nauczanie łączyło się        z wychowaniem i aby było skuteczne w różnych warunkach naszej pracy.

Zajęcia prowadzi: Alicja Żmudzka, Centrum Edukacji EDUZ



WARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:
"Refleksja nad wychowaniem"

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 23 listopada 2020 roku (poniedziałek) godz. 16.30 -19.00 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 40 zł 
ZAPISY 
do 30 października 2020 na adres: 
centrum274@gmail.com

CELEM WARSZTATÓW jest refleksja nad wychowaniem:  
- kara czy konsekwencja
- jak zachęcać dziecko do samodzielności
- aby pochwała była konstruktywna

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców



Drugi semestr 2020/21

WARSZTATY dla nauczycieli, rodziców oraz tych, którzy pragną uczyć się przez całe życie (trzecia edycja):


"Warsztaty umiejętności wychowawczych" (30 godz. dydaktycznych) skierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, i tych, którym zależy na budowaniu właściwych relacji z drugim człowiekiem w duchu dialogu i szacunku dla godności ludzkiej.

Jest to cykl 8 spotkań o charakterze warsztatowym, mający na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, wzrost poczucia autorytetu oraz poprawę komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty oparte są na znanych na całym świecie poradnikach wychowawczych: A. Faber, E. Maslish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły oraz T. Gordona: Wychowanie bez porażek.

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 22.02.2021 / 1.03.2021 / 8.03.2021 / 15.03.2021 / 22.03.2021 / 12.04.2021 / 19.04.2021 /    26.04.2021/ - (następujące poniedziałki godz. 16.30 – 19.30)
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT: 350 zł
ZAPISY do 31 stycznia 2021 na adres: centrum274@gmail.com

TEMATYKA:
- Świadomość własnych granic oraz umiejętność szanowania i stawiania granic innym.- Rozpoznawanie, nazywanie i właściwe wyrażanie uczuć.
- Zachęcanie dziecka do samodzielności.
- Zachęcanie dziecka do współpracy.
- Uczenie ponoszenia konsekwencji własnych zachowań.
- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
- Uwalnianie dziecka od narzuconych mu ról.
- Mądre chwalenie dzieci.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców



W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/20 
odbyły się następujące szkolenia:

WARSZTATY dla Romanistów

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 23 listopada 2019 roku (sobota) godz. 10 – 15.15 
GDZIE? 
CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 80 zł 
ZAPISY 
do 15 listopada 2019 na adres: 
centrum274@gmail.com

PLAN SZKOLENIA:   

I. L'approche neurolinguistique en classe de langue: comment provoquer la parole des apprenants?

L`approche neurolinguistique est un concept signé par Claude Germain et Joan Netten du Canada. Ils insistent sur le fait que la mémoire déclarative et la mémoire procédurale ne sont pas dépendante l'une de l'autre, autrement dit le fait de "connaitre" par exemple une règle de grammaire ne signifie pas son usage correct dans le discours oral ou écrit. Pour développer les compétences procédurales donc une expression et compréhension écrites et orales en LE ils proposent de passer par toute une séquence didactique qui accentue la production des élèves. Pendant l'atelier nous allons analyser cette séquence et essayer de l'appliquer dans nos cours.

Zajęcia prowadziła Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając

II. Nowa podstawa programowa z języka francuskiego oraz wymagania na egzaminie maturalnym w liceum czteroletnim.

III. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów. Propozycje szkoleń dla romanistów.

Alicja Żmudzka i Małgorzata Zalewska, Centrum Edukacji EDUZ



"Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i edukacyjny nastolatków. Cyberzaburzenia – cyberuzaleznienia.”

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 30 listopada 2019 roku (sobota) godz. 9 - 12
GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze
KOSZT
: 65 zł 
ZAPISY 
do 15 listopada 2019 na adres: 
centrum274@gmail.com

Celem warsztatów jest przedstawienie, jak technologie cyfrowe wpływają na rozwój emocjonalny dzieci, a w następstwie na rozwój edukacyjny nastolatków.

Proponujemy następujące treści:

- technologie cyfrowe jako środowiska oddziaływania na mózg

- lawiny informacyjne – obraz, dźwięk, pobudzenie, wzorcowanie

- od nadużywania do zaburzeń – mechanizmy

- skutki lawiny informacyjno-bodźcowej

- cyberuzależnienia – rozpoznawanie, propozycje postępowania – wczesna diagnoza na poziomie nauczyciela, rodzica, pedagoga-psychologa szkolnego

- modelowanie relacji dzieci – technologie cyfrowe – sugestie praktyczne i ich uzasadnienie

- video games – fakty bez mitów

- wnioski do praktyki

Zajęcia prowadził dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko





Comments