POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Centrum Edukacji EDUZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dobrej 15/15.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: centrum274@gmail.com

3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu świadczenia usług szkoleniowych, wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w formach szkoleniowych oraz przetwarzania finansowo-księgowego.

4. Przetwarzanie zebranych danych osobowych następuje w procesie zatrudniania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), w odniesieniu do Ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego.

5. W trakcie procesów opisywanych powyżej Centrum Edukacji EDUZ przetwarza dane następujących kategorii:

  • dans kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres pobytu, numer dokumentu tożsamości, adres pracy, telefon komórkowy, email;

  • dane uczestników szkoleń: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres pobytu, miejsce i adres pracy, telefon komórkowy, email;

  • dane o procesie nauczania takie jak: testy, sprawdziany, oceny;

  • dane niezbędne do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno-prawne takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, telefon komórkowy, email, dane o wykształceniu i kompetencjach zawodowych.

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas trwania umowy świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 zawartej z Centrum Edukacji EDUZ lub do momentu uregulowania statusu zawartej przez Uczestnika umowy; oraz przez okres Archiwizacji danych zgodnie z [art.] obowiązującym placówki oświatowe.

8. Zebrane dane osobowe nie podlegają:

  • profilowaniu (chyba, że Uczestnik wyrazi na to zgodę – propozycje podobnych szkoleń);

  • ani przekazywaniu poza obszar Polski, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast mogą zostać przekazane zgodnie z pkt. 4 oraz podmiotom Windykacyjnym (w przypadku naruszenia zasad świadczenia Usługi).

9. Powierzający posiada prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz przenoszenia danych;

  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • prawo do cofnięcia zgody (wyrażonej dobrowolnie, nie podlegającej obowiązkowi prawnemu).

5. Powierzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.