ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH dla Uczestnika szkolenia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

dla Uczestnika szkolenia

INFORMACJA 1.

(adresowana do uczestnika szkolenia) na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych: Centrum Edukacji EDUZ z siedzibą przy ulicy Dobrej 15/15, 00-384 Warszawa, e-mail: centrum274@gmail.com.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

3. Pani/Pana dane osobowe:

a) nie będą przekazywane do państw trzecich;

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:

· na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

· na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

4. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu.

6. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

INFORMACJA 2.

(adresowana do uczestnika szkolenia tylko w przypadku wyrażenia przez niego zgody na publikowanie wizerunku) na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych: Centrum Edukacji EDUZ z siedzibą przy ulicy Dobrej 15/15, 00-384 Warszawa, e-mail: centrum274@gmail.com.

2. Cel przetwarzania danych osobowych: publikowanie przez Centrum Edukacji EDUZ w celach promocyjno-szkoleniowych Pani/Pana wizerunku utrwalonego w trakcie realizacji szkolenia. Wizerunek ten może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z Pani/Pana udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjno-szkoleniowe. Formy publikacji mogą być różne, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na stronie Centrum Edukacji EDUZ (wwww.eduz.pl) oraz zamieszczane w materiałach drukowanych Centrum Edukacji EDUZ. Wizerunek nie może użyty w formie lub publikacji dla Pani/Pana obraźliwej lub naruszać w inny sposób Pani/Pana dóbr osobistych.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenie przez Panią/Pana zgody na publikowanie przez Centrum Edukacji EDUZ w celach promocyjno-szkoleniowych wizerunku utrwalonego w trakcie realizacji szkolenia.

3. Pani/Pana Dane Osobowe w formie wizerunku będą przetwarzane (publikowane) do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

4. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), usunięcia (art. 17) ograniczenia przetwarzania (art. 18), przeniesienia (art. 20);

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zgoda na przetwarzanie danych (publikowanie wizerunku) jest dobrowolna.

6. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

INFORMACJA 3.

(adresowana do uczestnika szkolenia tylko w przypadku wyrażenia przez niego

zgody na otrzymywanie informacji o ofercie szkoleniowej) na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych: Centrum Edukacji EDUZ z siedzibą przy ulicy Dobrej 15/15, 00-384 Warszawa, e-mail: centrum274@gmail.com.

2. Cel przetwarzania danych osobowych: przekazywanie do Pani/Pana drogą telefoniczną lub elektroniczną informacji dotyczącej oferty szkoleniowej Centrum Edukacji EDUZ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe:

a) nie będą przekazywane do państw trzecich;

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:

· na podstawie odpowiednich przepisów prawa, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

4. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), usunięcia (art. 17), ograniczenia przetwarzania (art. 18), przeniesienia (art. 20);

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.