Doskonalenie zawodowe przeprowadzone w latach 2001-2022

DOSKONALENIE ZAWODOWE

PRZEPROWADZONE W LATACH 2001-2022

Kursy i seminaria we współpracy z ośrodkami pedagogicznymi za granicą:

1. „Edukacja europejska” Międzynarodowe seminarium z udziałem przedstawicieli z Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii (2004)

2. Przygotowanie do jednostek A1, A2, B1, B2 DELF-u we współpracy z CAVILAM w Vichy we Francji (2005)

3. Kurs dla egzaminatorów dyplomu DELF/DALF z języka francuskiego we współpracy z CIEP w Sèvres we Francji (2006)

Kursy dla nauczycieli z całej Europy, umieszczone w europejskim katalogu Grundtvig:

1. „Découvrir l’unité dans la diversité – les racines culturelles de l’Europe” (2007 i 2008); nr z katalogu europejskiego PL-2007-052-002

W roku 2007, w stażu uczestniczyli nauczyciele z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii i Polski, a w roku roku 2008, uczestnikami byli nauczyciele z Belgii, Holandii, Grecji, Francji, Portugalii, Szwecji, Turcji i Polski.

2. "Eduquer à la Paix dans la diversité culturelle et religieuse: pari, défi ou espérance pour avenir?" (2011-2012)

nr z katalogu Grundtviga PL-2011-099-003

W pierwszej sesji kursu w 2011 roku, uczestnikami byli nauczyciele z Belgi, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Polski.

W drugiej sesji kursu w maju 2012 roku uczestniczyli nauczyciele z Rumunii, Ukrainy, Włoch i Polski.

Warsztaty dla uczestników z całej Europy finansowane przez Program GRUDTVIG - numer z katalogu europejskiego 2009-1-PL-1-GRU-13-05084

„Czy Pokój jest możliwy na Ziemi?” (2010)

W warsztatach wzięło udział 19 przedstawicieli z 8 krajów: Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Węgier, Portugalii, Rumunii, Szwecji.

Warsztaty dla polskich nauczycieli dotyczące wychowania do Pokoju "Formation et éducation à la non-violence et à la Paix dans nos écoles aujourd’hui” (wrzesień 2011)

Zajęcia w języku francuskim poprowadziła Pani Nabia Louanci z Francji, doświadczony animator doskonalenia zawodowego nauczycieli we Francji oraz inicjatorka wielu projektów europejskich na rzecz wychowania bez przemocy i wychowania do Pokoju. To szkolenie było również dla nas okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Kursy dla nauczycieli języków obcych:

1. Przygotowanie do realizacji autorskich programów języka francuskiego

2. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i do certyfikatu z języka obcego

3. Wczesnoszkolne nauczanie języka francuskiego

4. Pedagogika zabawy

5. Kurs dla egzaminatorów na certyfikat TELC

6. Pedagogiczne i dydaktyczne konteksty nauczania dwujęzycznego

7. Aby poprowadzić ucznia do rozwoju jego kreatywności i postaw społecznych w nauczaniu języków obcych (teoria i zajęcia praktyczne)

8. Praca z uczniem metodą projektu

9.Uczenie się wspierane nauczycielem – modus operandi na przykładzie języka francuskiego (warsztaty w języku francuskim)

10. Comment puiser dans le répertoire langagier de l’apprenant? Vers la didactique du plurilinguisme.

11. Założenia glottodydaktyki mediacyjnej jako wsparcie uczenia się w klasie językowej.

12. L`approche neurolinguistique en classe de langue: comment provoquer la parole des apprenants?

Kursy dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i dyrektorów:

1. Przygotowanie dokumentacji na awans zawodowy nauczycieli

2. Pedagogika zabawy

3. Planowanie wynikowe

4. Jak przygotować ucznia do egzaminu zewnętrznego szkoły podstawowej

5. Program rozwoju szkoły

6. Kształtowanie postaw i umiejętności wychowawczych

7. Mierzenie jakości pracy szkoły

8. Analiza wyników egzaminu maturalnego

9. Praca metodą projektu w gimnazjum

10. Program pracy wychowawczej w nauczaniu gimnazjalnym i licealnym, czyli jak przygotować rozkład tematyczny godzin wychowawczych?

11. Praca z dzieckiem trudnym (konfliktowym). Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów.

12. Motywacja a metody nauczania w świetle neurodydaktyki.

13. Motywacja a wychowanie.

14. Motywacja a nauczanie i wychowanie - przykłady dobrej praktyki.

15. Jak wykorzystać najnowsze badania nad neuronami lustrzanymi po to, aby nauka w szkole była efektywna?

16. Porozumienie bez przemocy.

17. Jak władać swoim głosem - kurs pracy głosem i autoprezentacji.

18. Media cyfrowe – czy pomagają w twórczym rozwoju dziecka, czy pozbawiają go rozumu?

19. Czy uczenie się może być skuteczne? - praktyczne wskazówki na podstawie poradnika profesorów Harvardu (cykl warsztatów).

20. Media społecznościowe w służbie dydaktyce - wprowadzenie.

21. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.

22. Wychowanie do wartości i patriotyzmu na podstawie działań Muzeum Powstania Warszawskiego.

23. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i edukacyjny nastolatków. Cyberzaburzenia – cyberuzaleznienia.

Kursy przygotowujące do matury 2015

1. Przygotowanie ucznia do matury 2015 z języka polskiego: charakterystyka egzaminu oraz metody pracy z uczniem.

2. Historia sztuki dla polonistów.

3. Jak praktycznie przygotować do matury 2015 z języka francuskiego: charakterystyka egzaminu oraz metody pracy z uczniem (warsztaty w języku francuskim).

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

1. O motywacji, czyli jak nauczać i jak uczeń ma się uczyć, aby nauka była pasją?

2. Umiejętności dydaktyczne jako czynnik profilaktyczny.

3. Jak skutecznie motywować ucznia do nauki?

4. Praca z uczniem trudnym. Jej uwarunkowania w społeczności szkoły.

5. Stres - jak sobie z nim radzić?

6. Jeszcze tylko 5 minut i wyłączam, czyli o zagrożeniach w sieci.

7. Jak rozpoznać ucznia pod wpływem substancji psychoaktywnej.

8. Pomiar dydaktyczny. Zasady tworzenia testów szkolnych.

9. Cyberprzemoc wśród młodzieży (stalking, uzależnienia od internetu) - szkolenie dla nauczycieli oraz dla rodziców.