Kalendarium doskonalenia 2022/23

Zgodnie z założeniami naszej misji, proponowane warsztaty będą miały charakter spotkań na żywo, tak, aby budować płaszczyznę wymiany doświadczeń w dobrej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i wychowawczych, z jakimi spotykamy się jako nauczyciele i wychowawcy. Serdecznie zapraszamy!

Pierwszy semestr 2022/23

Szkolenia dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego od 2023 roku:

WARSZTATY dla Polonistów:

"Nowa matura z języka polskiego. Jakie wyzwania dla nauczyciela polonisty?"

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? 17 września 2022 (sobota) godz. 10.00 - 15.00 (6 godz. dydaktycznych)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 180 zł

ZAPISY do 9 września 2022 na adres: centrum274@gmail.com

PLAN szkolenia:

 • Egzamin maturalny z języka polskiego w roku 2023 i 24. Zmiany w stosunku do informatora.

 • Część ustna egzaminu. Kryteria oceniania. Ćwiczenia w ocenianiu egzaminu ustnego.

 • Część pisemna na poziomie podstawowym. Test Język polski w użyciu. Test historycznoliteracki. Wypracowania.

Szkolenie poprowadzi dr Wioletta Kozak, kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE, współautorka podstawy programowej Kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego, szefowa zespołu opracowującego wymagania egzaminacyjne.

SZKOLENIE dla nauczycieli języków obcych:

"Zmiany w egzaminie maturalnym z języków obcych nowożytnych od 2023 r."

OPIS SZKOLENIA:

KIEDY? 1 października 2022 (sobota) godz. 10.00 - 11.30 (2 godziny dydaktyczne)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 80 zł

ZAPISY do 15 września 2022 na adres: centrum274@gmail.com

CELEM szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze zmianami w egzaminie maturalnym z języków obcych nowożytnych, które wejdą w życie w maju 2023 r. Zmiany, które zostaną omówione dotyczą:

 • poziomów biegłości językowej, do których odnoszą się poszczególne warianty egzaminu;

 • typów zadań;

 • sprawdzanych umiejętności.

Zmiany zostaną zilustrowane przykładami z pokazowych arkuszy maturalnych oraz Informatora maturalnego o odniesieniu do trzech poziomów egzaminu: podstawowego, rozszerzonego oraz dwujęzycznego.

"Dydaktyka wielojęzyczności na lekcji języka obcego".

OPIS SZKOLENIA:

KIEDY? 12 stycznia 2023 (czwartek) godz. 17.15 - 19.30 (3 godziny dydaktyczne)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 120 zł

ZAPISY do 30 października 2022 na adres: centrum274@gmail.com

CELEM szkolenia jest zaznajomienie nauczycieli z głównymi założeniami dydaktyki wielojęzyczności. Dokładniej w jaki sposób wykorzystać zasoby językowe ucznia w procesie uczenia się i nauczania (kolejnych) języków obcych. Szkolenie będzie obejmowało trzy etapy:

 • zdefiniowanie pojęcia „kompetencja różnojęzyczna” w kontekście procesu uczenia się i nauczania języków obcych

 • analiza czynników wpływających na rozwój kompetencji różnojęzycznej oraz możliwości ich rozwijania na lekcji języka obcego – prezentacja autorskiego modelu SMART (strategie – metapoznanie – afektywność – refleksja – transfer)

 • przygotowanie ćwiczeń umożliwiających wykorzystanie zasobów języków ucznia w nauce kolejnego języka obcego

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Szkolenia poprowadzi dr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk, Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora UW w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego.

W swojej pracy badawczej skupia się na implantacji założeń europejskiej polityki językowej w polskim systemie edukacyjnym. W sposób szczególny interesuje go kwestia wielojęzyczności oraz kompetencji wielojęzycznej, jak również mediacji. Jest autorem licznych artykułów z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, programu nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów do nauki języka francuskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest także Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Jest również rzeczoznawcą podręczników do nauki języka francuskiego w MEiN.  Pracuje też w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej Warszawie jako nauczyciel języka francuskiego.


SZKOLENIE dla nauczycieli matematyki:

Egzamin maturalny z matematyki od roku szkolnego 2022/23. Poziom podstawowy i rozszerzony.

OPIS SZKOLENIA:

KIEDY? 8 października 2022 (sobota) godz. 10.00 - 14.15 (5 godzin dydaktycznych)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a

KOSZT: 160 zł

ZAPISY do 22 września 2022 na adres: centrum274@gmail.com


PLAN SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne dotyczące egzaminu maturalnego

 • Krótkie omówienie nowych treści w podstawie programowej (niezależnie od Wymagań Egzaminacyjnych 2023-2024)

 • Krótkie omówienie Wymagań Egzaminacyjnych na lata 2023-2024 w świetle podstawy programowej

 • Opis arkusza egzaminacyjnego z matematyki na poziomie podstawowym od roku 2022/2023 oraz omówienie zmian, jakie pojawią się w arkuszu.

 • Rodzaje zadań otwartych i zamkniętych na egzaminie od roku szkolnego 2022/2023 (poziom podstawowy)

 • Ocenianie i punktacja zadań

 • Przykłady różnych rodzajów zadań zamkniętych oraz zadań otwartych w arkuszu od roku szkolnego 2022/2023

 • Podstawowe zasady w konstrukcji wiązek zadaniowych w arkuszu od roku szkolnego 2022/2023

 • Opis arkusza egzaminacyjnego z matematyki na poziomie rozszerzonym od roku 2022/2023 oraz omówienie zmian, jakie pojawią się w arkuszu

 • Rodzaje zadań otwartych i zamkniętych na egzaminie od roku szkolnego 2022/2023 (poziom rozszerzony)

PRELEGENCI:

Mariusz Mroczek, z-ca Kierownika WEPKO, współtwórca nowej formuły egzaminu maturalnego z matematyki, główny autor Informatora z matematyki na poziomie podstawowym

Hubert Rauch, ekspert egzaminu maturalnego z matematyki, współtwórca nowej formuły egzaminu maturalnego z matematyki, główny autor Informatora z matematyki na poziomie rozszerzonym


WARSZTATY i spotkanie wymiany doświadczeń w gronie Romanistów

(w języku francuskim)

"Le feedback de renforcement en classe de FLE - théorie et pratique de l'information constructiviste"

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? Uwaga! zmiana daty z 5 na 19 listopada

19 listopada 2022 (sobota) godz. 10.00 - 14.00 (4 godziny dydaktyczne)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 120 zł

ZAPISY do 7 listopada 2022 na adres: centrum274@gmail.com

CEL WARSZTATÓW:

Pendant cet atelier nous réfléchirons sur la place, les formes et les résultats du feedback donné aux élèves en classe de FLE. L'objectif consiste à mieux comprendre pourquoi un feedback bien construit et bien placé influe sur le développement des compétences linguistiques et du savoir-apprendre des apprenants. Nous analyserons les éléments d'un bon feedback et nous pratiquerons cette démarche en nous rapportant à des cas de figure particuliers selon des copies des élèves soumises à l'analyse.

Warsztaty poprowadzi Pani Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając


Drugi semestr 2022/23

WARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:

"Wychowanie do wartości - czyli jak kształtować charakter młodego człowieka" (3 godz. dydaktyczne)

OPIS SZKOLENIA:

KIEDY? termin zostanie podany pod koniec września

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 40 zł

ZAPISY adres: centrum274@gmail.com

Chcemy i oczekujemy, aby młodzi ludzie w swoim postępowaniu kierowali się ogólnie uznawanymi wartościami i normami etycznymi. A to oznacza, że trzeba ich tego nauczyć. Współpracując z rodzicami, szkoła może odegrać ważną rolę w towarzyszeniu uczniom w rozumieniu, przyswajaniu i działaniu w oparciu o konkretne wartości etyczne, takie jak: szacunek, odpowiedzialność, szczerość, uczciwość, przyjaźń, pracowitość, wewnętrzna dyscyplina, czy odwaga. Wychowanie do wartości jest kształtowaniem charakteru.

Kształtowanie charakteru przekracza różnice religijne. Zasady nauczane w edukacji opartej o kształtowanie charakteru są spójne z tym, czego naucza się w większości religii na całym świecie. Kształtowanie charakteru przekracza również różnice kulturowe. Prawdą jest, że wśród kultur jest wiele różnic, jednakże wszystkie nauczają tego samego, jeśli chodzi o podstawowe założenia kształtowania charakteru.

CELEM warsztatów jest:

- uświadomienie, że destruktywne (ryzykowne) zachowania młodych ludzi, takie jak: przemoc, agresja słowna i fizyczna, zażywanie narkotyków oraz innych używek, oszustwa, kradzieże mają wspólną przyczynę: brak wychowania do wartości i życie niezgodnie z uznawanymi wartościami

- zapoznanie z konkretnymi wartościami oraz przykładami w jaki sposób wprowadzać dzieci i młodzież w świat wartości

- uświadomienie, że wprowadzanie w świat wartości nie odbywa się w sposób automatyczny; zatem zademonstrowanie celowych działań, polegających na stawianiu młodym oczekiwań, dotyczących postępowania według określonych wartości (zasady klasowe, świadectwa różnych osób, sztuka mówienia "nie");

- uznanie, że świadomy wybór wartości i postępowanie zgodne z nimi - nazywa się kształtowaniem charakteru.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców


WARSZTATY dla nauczycieli i rodziców:

"Refleksja nad wychowaniem" (3 godz. dydaktyczne)

OPIS SZKOLENIA:

KIEDY? termin zostanie podany pod koniec września

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 40 zł

ZAPISY na adres: centrum274@gmail.com

CELEM WARSZTATÓW jest refleksja nad wychowaniem:

- kara czy konsekwencja?

- jak zachęcać dziecko do samodzielności?

- aby pochwała była konstruktywna.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.


WARSZTATY dla nauczycieli, rodziców oraz tych, którzy pragną uczyć się przez całe życie (trzecia edycja):

"Warsztaty umiejętności wychowawczych" (30 godz. dydaktycznych)

Warsztaty kierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, i tych, którym zależy na budowaniu właściwych relacji z drugim człowiekiem w duchu dialogu i szacunku dla godności ludzkiej.

Jest to cykl 8 spotkań o charakterze warsztatowym, mający na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, wzrost poczucia autorytetu oraz poprawę komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty oparte są na znanych na całym świecie poradnikach wychowawczych: A. Faber, E. Maslish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły oraz T. Gordona: Wychowanie bez porażek.

OPIS WARSZTATÓW:

KIEDY? poniedziałki godz. 16.30 – 19.30 (warsztaty rozpoczną się w połowie lutego, dokładne daty podamy w połowie grudnia)

GDZIE? CLVII LO im. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18 a, sala 30 na parterze

KOSZT: 350 zł

ZAPISY do 31 stycznia 2023 na adres: centrum274@gmail.com

TEMATYKA:

- Świadomość własnych granic oraz umiejętność szanowania i stawiania granic innym.- Rozpoznawanie, nazywanie i właściwe wyrażanie uczuć.

- Zachęcanie dziecka do samodzielności.

- Zachęcanie dziecka do współpracy.

- Uczenie ponoszenia konsekwencji własnych zachowań.

- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów.

- Uwalnianie dziecka od narzuconych mu ról.

- Mądre chwalenie dzieci.

Warsztaty prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk, dyplomowany psycholog, certyfikowany realizator Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.


W latach 2019/21 odbyły się następujące szkolenia:

WARSZTATY dla Romanistów

L'approche neurolinguistique en classe de langue: comment provoquer la parole des apprenants?

I. L`approche neurolinguistique est un concept signé par Claude Germain et Joan Netten du Canada. Ils insistent sur le fait que la mémoire déclarative et la mémoire procédurale ne sont pas dépendante l'une de l'autre, autrement dit le fait de "connaitre" par exemple une règle de grammaire ne signifie pas son usage correct dans le discours oral ou écrit. Pour développer les compétences procédurales donc une expression et compréhension écrites et orales en LE ils proposent de passer par toute une séquence didactique qui accentue la production des élèves. Pendant l'atelier nous allons analyser cette séquence et essayer de l'appliquer dans nos cours.

Zajęcia prowadziła Prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając

II. Nowa podstawa programowa z języka francuskiego oraz wymagania na egzaminie maturalnym w liceum czteroletnim.

III. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów. Propozycje szkoleń dla romanistów.

"Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dzieci i edukacyjny nastolatków. Cyberzaburzenia – cyberuzaleznienia”

Celem warsztatów jest przedstawienie, jak technologie cyfrowe wpływają na rozwój emocjonalny dzieci, a w następstwie na rozwój edukacyjny nastolatków.

Proponujemy następujące treści:

- technologie cyfrowe jako środowiska oddziaływania na mózg

- lawiny informacyjne – obraz, dźwięk, pobudzenie, wzorcowanie

- od nadużywania do zaburzeń – mechanizmy

- skutki lawiny informacyjno-bodźcowej

- cyberuzależnienia – rozpoznawanie, propozycje postępowania – wczesna diagnoza na poziomie nauczyciela, rodzica, pedagoga-psychologa szkolnego

- modelowanie relacji dzieci – technologie cyfrowe – sugestie praktyczne i ich uzasadnienie

- video games – fakty bez mitów

- wnioski do praktyki

Zajęcia prowadził dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko.