KIM JESTEŚMY?

EDUZ - EDUKACJA Z PASJĄ!

Centrum Edukacji EDUZ zostało utworzone w roku 2001, aby odpowiedzieć na przemiany polityczne i kulturowe w Europie i stawia sobie za cel szkolenie oraz doskonalenie nauczycieli, dyrektorów, rodziców, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym i kulturowym z nauczycielami, trenerami i dyrektorami szkół z całej Europy.

Alicja Żmudzka

dyrektor Centrum Edukacji Eduz

Małgorzata Zalewska

wicedyrektor Centrum Edukacji EDUZ

Nabia Louanchi

ekspert Centrum Edukacji EDUZ

Łączy nas pasja nauczania, dzielenia się zdobytym doświadczeniem, wychowywania według koncepcji pedagogiki personalistycznej oraz bogactwo możliwości, jakie daje znajomość języków obcych i poznawanie innych kultur.

W naszej ofercie proponujemy szkolenia dotyczące:

  • warsztatu pracy nauczyciela

  • relacji: nauczyciel – rodzic – uczeń

  • profilaktyki w szkole

  • projektowania i ewaluacji pracy w szkole

  • dialogu między kulturami, wychowania do Pokoju (w języku francuskim)

oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli języka francuskiego z metodyki nauczania języka obcego oraz przy przygotowywaniu awansu zawodowego nauczyciela.

Naszą ofertę szkoleniową przygotowujemy zarówno w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej, jak i o bieżące potrzeby wynikające ze zmian w oświacie, w oparciu o wizję naszej placówki.

W przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń współpracujemy z profesorami akademickimi UW, UKSW, prywatnych wyższych uczelni w Polsce oraz instytutów edukacji i stowarzyszeń nauczycieli we Francji.

Nasze doświadczenie zawodowe

Lata 1992 - 2000

Naszą wspólną pracę rozpoczęłyśmy w latach: lata 1992 – 2000.

W tym czasie opracowałyśmy nowe programy nauczania języka francuskiego, które jako pierwsze w Europie miały na celu przygotowanie ucznia szkoły średniej do takiego poziomu wiedzy i umiejętności, aby licealista mógł zdać egzamin na certyfikat DELF z języka francuskiego. W ślad za opracowaniem programów, Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski w porozumieniu z Ambasadą Francji, powierzyło nam szkolenie nauczycieli, którzy wprowadzali w swoich szkołach tę koncepcję nauczania. Zostałyśmy doradcami metodycznymi w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i zajmowałyśmy się przeprowadzaniem szkoleń dla nauczycieli z całej Polski.

W 1994 roku podjęłyśmy współpracę z Radą Europy, w sekcji „Langues Vivantes” nad ujednolicaniem poziomu nauczania języka francuskiego w Europie. Nasze programy nauczania języka francuskiego stały się wzorem dla innych krajów europejskich.

W 1996 roku, Ambasada Francji powierzyła nam organizację egzaminów DELF dla uczniów szkół średnich w Polsce, tzw. „sesję szkolną”. Tradycją naszych spotkań z nauczycielami stała się wymiana doświadczeń między uczestnikami kursów. Taka wymiana myśli gwarantowała atmosferę twórczej pracy oraz nawiązywanie dobrych, przyjacielskich relacji, opartych na wzajemnym wspieraniu się i budowaniu środowiska zaufania w życiu zawodowym. Prowadzone przez nas szkolenia nauczycieli zachęcały do pracy z uczniami, zgodnie z koncepcją pedagogiki personalistycznej J. Maritaina.

Przy organizacji szkoleń, dbałyśmy o zapewnienie nauczycielom wysoko wyspecjalizowanej kadry uniwersyteckiej z Polski i z Francji, prowadzącej zajęcia.

W roku 2001 powołałyśmy Centrum Języka Francuskiego i Doskonalenia Nauczycieli, które w roku 2009 przekształciłyśmy w Centrum Edukacji EDUZ.

Lata 2001 – 2006

W latach 2001-2006, naszą ofertę szczególnie kierowałyśmy do nauczycieli języka francuskiego, aby mogli kompetentnie przygotowywać uczniów do egzaminu na certyfikat z języka francuskiego, stąd wiele szkoleń przygotowywałyśmy we współpracy z CIEP w Sèvres oraz z Cavilam w Vichy (Francja), a także z UW z Instytutem Romanistyki.

W latach 2005-2006, nasze Centrum zostało powołane przez Ambasadę Francji w Polsce na Centrum Egzaminacyjne DELF/DALF.

Lata 2007-2012

W latach 2007-12 organizowałyśmy kursy doskonalenia oraz warsztaty dotyczące dialogu kulturowego oraz wychowania do Pokoju dla nauczycieli i osób dorosłych z całej Europy. Współpracowałyśmy z Instytutem Romanistyki na UW, z UKSW, FRSE oraz z europejskimi stowarzyszeniami nauczycieli.

Od roku 2012 do dziś

Poszerzyłyśmy naszą ofertę szkoleniową dotyczącą:

  • warsztatu pracy nauczyciela

  • relacji: nauczyciel – rodzic - uczeń

  • projektowania i ewaluacji pracy w szkole

Od początku naszej działalności prowadzimy doradztwo metodyczne dla nauczycieli języka francuskiego oraz dla nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracy z uczniami i nauczycielami, proponujemy obecnie szeroką ofertę programową i edukacyjną oraz profesjonalnie przygotowaną kadrę prowadzącą. Są wśród nas pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, UKSW oraz innych ośrodków pedagogiczno- edukacyjnych w Polsce i we Francji. Nasza oferta skierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rad pedagogicznych. Pragniemy integrować środowisko pedagogów, rodziców i uczniów wokół celu, jakim jest dobre i skuteczne nauczanie i wychowanie, oparte na założeniach pedagogiki personalistycznej.

Alicja Żmudzka i Małgorzata Zalewska