Nabia Louanchi

Nabia Louanchi

ekspert Centrum Edukacji EDUZ ds. programów i organizacji doskonalenia na temat wychowania do Pokoju i dialogu międzykulturowego

Wykształcenie:

- Diplôme d'Aptitudes Pédagogiques à l'Enseignement : Alger/Algérie 1963/1978, Dyplom nadający uprawnienia pedagogiczne w szkolnictwie w Algerii, wydany przez Ministerstwo Szkolnictwa, nadający tytuł nauczyciela czynnego i wykładowcy w Szkole Wyższej - l'Ecole Normale Supérieure d' Alger, zaświadczający o uprawnieniach do nauczania studentów szkoły wyższej oraz nauczycieli danego okręgu

- D.E.U.G : Diplôme d'Etudes Universitaires Généralisées en "Sciences de l'Education", Dyplom Studiów Uniwersyteckich w dziedzinie dydaktyki, Université de PARIS VIII

- Studia magisterskie w dziedzinie dydaktyki, Université de PARIS VIII

- Nominacja przez Główny Sekretariat Szkolnictwa Katolickiego w Paryżu (Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique à Paris), po uprzednim otrzymaniu certyfikatu zaświadczającego zdobycie kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji animatora i trenera pedagogicznego na poziomie całej Francji (w zakresie kształcenia studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół, trenerów oraz doradców pedagogicznych z zakresu pedagogiki i dydaktyki, kształcenia rad pedagogicznych na wszystkich poziomach szkolnictwa, tworzenia i monitorowania planów pracy szkół i międzynarodowych projektów edukacyjnych i pedagogicznych)

Doświadczenie zawodowe:

- Nauczyciel czynny i wykładowca Wyższej Szkoły - Ecole Normale Supérieure de Bouzaréah (Algier, lata 1963 - 1978)

- Nauczyciel i wychowawca młodzieży pochodzącej ze środowisk trudnych (Francja, lata 1979-1980)

- Wykładowca pedagogiki stosowanej dla studentów kierunków nauczycielskich w Centre de Formation Pédagogique de l'Enseignement privé catholique (Centrum Kształcenia Pedagogicznego Prywatnego Szkolnictwa Katolickiego; Francja, Arras, lata 1980-1986)

- Wizytator regionalny pierwszego stopnia diecezji szkół katolickich w Amiens (Francja: 1986 - 1989)

- Krajowy animator i trener doskonalenia zawodowego, akredytowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w dziedzinie Przepisów Szkolnictwa Państwowego, kształcenia studentów kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli i rad pedagogicznych, a także w dziedzinie tworzenia i monitorowania planów pracy szkół i projektów edukacyjnych na poziomie całego kraju

- Animator i trener w regionach południowej Francji

- różnorodna działalność w szkolnictwie wyższym w latach 1989-1999

- Kształcenie przyszłych nauczycieli, dyrektorów oraz rad pedagogicznych w całej Francji

- Grudzień 1999 : przejście na emeryturę

- od 2000 roku kontynuacja pracy w formie wolontariatu : przygotowanie, tworzenie oraz udział w różnych formach kształcenia na temat ZACHOWAŃ BEZ PRZEMOCY i WYCHOWANIA DO POKOJU