KONCEPCJA PRACY I NASZA MISJA

KONCEPCJA PRACY I NASZA MISJA

Gwarantujemy bardzo dobrą jakość naszych szkoleń dzięki udziałowi wysokiej klasy specjalistów z ośrodków uniwersyteckich oraz budujemy płaszczyznę spotkań i wymiany doświadczeń w dobrej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych, z jakimi borykają się nauczyciele.

Proponujemy szeroką ofertę programową i edukacyjną: zapraszamy do współpracy specjalistów z danej dziedziny (autorytety naukowe z uniwersytetów w Polsce i we Francji).

Prowadzimy szkolenia w oparciu o potrzeby uczestników oraz zalecenia ministerialne: każde szkolenie poprzedza badanie potrzeb uczestników i po wnikliwej analizie wybieramy prowadzącego zajęcia. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, aby zachęcić uczestników do autorefleksji, do dalszych poszukiwań. Umożliwiamy dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno w czasie zajęć jak i w sieci.

I. NASZA MISJA

Działalność naszej placówki edukacyjnej opiera się na koncepcji człowieka wynikającej z zasad filozofii personalistycznej Jacques'a Maritain'a. Zgodnie z tą filozofią w każdym z nas istnieje żywotne i aktywne źródło poznania, które przede wszystkim nauczyciel – wychowawca powinien respektować. A więc naturalna aktywność umysłowa ucznia oraz intelektualne kierownictwo ze strony nauczyciela – wychowawcy, składają się na nauczanie i wychowanie. Nauczyciel jest tym, który pobudza to wewnętrzne źródło kreatywności przez prowadzenie ucznia do rozwoju osoby, przez wychowanie do panowania nad sobą, do ofiary z siebie, do wysiłku ku osobistej doskonałości, ku miłości. Czyli:

 • nauczanie i wychowywanie do wartości

 • nauczanie i uczenie się z pasją w oparciu o wewnętrzne źródło kreatywności

 • towarzyszenie nauczycielom i dyrektorom szkół w rozwoju zawodowym i podnoszeniu własnych kompetencji zawodowych, tak aby skutecznie mogli prowadzić uczniów do odkrywania i rozwoju zdolności, talentów i zamiłowań oraz do wykorzystania ich w nauce szkolnej, a później w życiu dorosłym

 • współpraca ze środowiskiem, oparta na wzajemnym szacunku i otwartości.

II. NASZE WARTOŚCI

1. Budowanie porozumienia dzięki postawie dialogu w kontakcie z przedstawicielami innych kultur, przekonań, przy zachowaniu wzajemnego szacunku. Prowadzimy zajęcia o tematyce wychowania do Pokoju w grupach międzynarodowych, w różnorodności kulturowej i religijnej.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wzajemna pomoc i wsparcie: pobudzamy, wspieramy, zachęcamy do działania. Budujemy atmosferę życzliwości i wzajemnego zaufania. Te wartości ożywiają współpracę zarówno w gronie pracowników Centrum Edukacji EDUZ, jak również wśród uczestników szkoleń.

3. Uczenie się przez całe życie – to nieodzowny element troski o własny rozwój, który pozwala sprostać wyzwaniom współczesnego świata i edukacji.

4. Współpraca przy planowaniu, organizacji i realizacji naszych działań edukacyjnych oraz w zarządzaniu placówką: jej efektem jest wysoka jakość oferty EDUZ oraz stały rozwój zawodowy jej pracowników.

5. Współpraca z innymi: utrzymujemy osobisty kontakt z uczestnikami szkoleń po to, aby zauważyć i odpowiedzieć na ich problemy i trudności. Od początku nasze działania edukacyjne opierały się na współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami, organizacjami w Polsce i w innych krajach europejskich, co stanowi istotną wartość naszej działalności edukacyjnej.

III. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do :

 • nauczycieli i wychowawców w Polsce i za granicą

 • rodziców i osób dorosłych pragnących uczyć się przez całe życie w Polsce i za granicą

 • dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, nauczycieli andragogów

IV. JAK ORGANIZUJEMY PROCESY EDUKACYJNE?

Istotne dla nas jest takie organizowanie procesów edukacyjnych, aby były one odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby uczestników oraz wypływały z zaleceń MEN i Kuratorium Oświaty. Mamy na celu wspomagać rozwój zawodowy osób, szkół i organizacji, które uczestniczą w naszych szkoleniach. Stąd:

 • przy organizacji szkoleń międzynarodowych o tematyce „wychowanie do pokoju”, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego wprowadzamy elementy historii Polski przez odwołanie się do najważniejszych wydarzeń, które świadczą o pokojowym współistnieniu wielu kultur i religii w naszym narodzie oraz prawdy historycznej dotyczącej II wojny światowej przez zwiedzanie muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, jak również niemieckiego obozu zagłady Auschwitz Birkenau, także pokaz filmów takich jak np. „Dzieci Ireny Sendlerowej”

 • przy realizacji szkoleń dostosowujemy formy i metody pracy do potrzeb edukacyjnych odbiorców

 • forma oferty jest różnorodna, uwzględnia różnorodne metody pracy

 • treść oferty jest przygotowana na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb oraz uwzględnia tematykę wynikającą z misji placówki i koncepcji pracy

 • nasze działania mają charakter nowatorski, stosujemy nowoczesne metody i dbamy o atrakcyjność przekazu

 • prowadzimy badanie potrzeb edukacyjnych naszych odbiorców oraz ewaluację prowadzonych przez nas form doskonalenia; uzyskane wnioski wykorzystujemy na bieżąco, by poprawić jakość naszej pracy

 • rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności

 • w ofercie edukacyjnej EDUZ jest promowany szacunek dla innych kultur oraz działania antydyskryminacyjne

 • warunki, w jakich odbywają się szkolenia, sprzyjają realizacji działań antydyskryminacyjnych

 • prowadzimy stały monitoring prowadzonych przez nas szkoleń

V. JAK UPOWSZECHNIAMY KONCEPCJĘ NASZEJ PRACY?

Centrum Edukacji EDUZ upowszechnia koncepcję swojej pracy podczas przygotowania i realizacji zaplanowanych form doskonalenia, przez budowanie sieci współpracy, na naszej stronie internetowej, w materiałach informacyjnych i dydaktycznych oraz przez podmioty zewnętrzne

z którymi współpracujemy: Uniwersytet Warszawski, UKSW, prywatne wyższe uczelnie, a przy organizacji szkoleń międzynarodowych: FRSE, międzynarodowe stowarzyszenia.